طرح/ جاری شدن خون محبت و همیاری در رگهای جامعه اسلامی