طرح جالب بروی هواپیمای رهگیر «میگ 29» در رزمایش اقتدار