طوفان و گرد و غبار و صفوف نماز گزاران و زائران در حرم رضوی