عبور خطرناک زائران اربعین از رودخانه دز به وسیله پل‌ متحرک