عکس/ آثار گلوله های ساچمه ای بر بدن محیط بان کیاسری