عکس/ آقای دوربینی در دو تشییع جنازه؛ امروز و 17 سال پیش