عکس/ اتمام ریل گذاری راه آهن بین المللی آستارا – آستارا