عکس/ امروز سالگرد تولد رئیس جمهور به روایت تصویری از شناسنامه ایشان