عکس/ اولین تصویر از خرابی زلزله در شهرستان «سرپل ذهاب»