عکس/ این جوانان متهمان جدید آلودگی صوتی در شهر هستند