عکس/ بازدید رئیس مجلس از خانه موزه نماینده شجاع مجلس