عکس/ بی حوصلگی رییس سازمان محیط زیست در جلسه شورای آب