عکس/ توزیع کمک های مردمی و خدمات درمانی در مناطق زلزله زده