عکس/ جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نیرو و علوم