عکس/ حال و روز حادثه دیدگان حادثه منبع آب در خوزستان