عکس/ ریزش سقف بیمارستان امام خمینی ارومیه پس از وقوع زلزله