عکس/ شهر سوخته یکی از پیشرفته‌ ترین شهرهای باستانی دنیا