عکس/ شیوه جالب بقایی برای حمل مدارکش در مسیر دادگاه