عکس/ صف مصدومین زلزله در بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه