عکس/ فعالیت های خیر خواهانه اعضای سازمانِ «حسین کیست؟»