عکس/ مردان بنفش پوش مانع عکاسان در نمایشگاه مطبوعات