عکس/ مقاومت بهتر بدنه پراید در تصادف شدید با پژو در سر گردنه!