عکس/ نخستین پناهگاه برای بازتوانی مادران آسیب دیده و فرزندانشان