عکس/ ژست وزیر امور خارجه سابق انگلیس در کنفرانس امنیتی تهران