عکس/ گریه و مویه زنان کرد در عزاداری سنتی برای آوارگی و مرگ عزیزان