عیادت عارف از مجروحین زلزله غرب کشور در بیمارستان امام خمینی تهران