فتو نکته/ هر که به سه چیز اعتماد کند، گول خورده است…