فعالیت خبرنگاران همراه ظریف در سفر به آفریقای جنوبی