مادری که بدنش را محافظ نوزادش کرد زیر خروارها آوار‬‎