مانور زلزله و ایمنی در مدارس ایلام، بجنورد و شیراز