مراسم دعای توسل خدمه نفتکش سیلویا، برای سلامتی 32 خدمه مفقودی