مربی برتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در میان کودکان زلزله زده