مشاهده« قمری خاوری» برای نخستین بار در خراسان شمالی