مصدوم شدن 14 زائر اربعین بر اثر واژگونی خودرو در شهر العماره