نامه های فرزندان یک جانباز در دستان دیدار رئیس جمهور