نشانه گیری کودک کره ای در نمایشگاه بین المللی هوافضا