نوشتن کلمه سلام (صلح) با استفاده از بام 85 ساختمان در لبنان