نوشته جالب یک گردشگر آمریکایی در مسجد تاریخی امام اصفهان