هدیه هفت هزار رأس گوسفند برای مراسم اربعین توسط یک جوان کویتی