ورود برانکو و دستیارانش میان تشویق شدید هواداران به چمن ورزشگاه