وقتی ساعت 40 میلیون تومانی رئیس جمهور سوژه می شود!