پوشش متفاوت مهمانان در اجلاس بین المللی تقریب مذاهب