پیغام جالب پزشکی که از بیمارستان سر پل ذهاب به اشتراک گذاشت