کشف تابوت سنگی باقی مانده از دوران اشکانیان در همدان