کلاس 44 نفره چهارم ابتدایی در یکی از مدرسه های تهران!