کوهپیمایی صبحگاهی دکتر احمدی نژاد در ارتفاعات شمال تهران