کوچکترین کشور دنیا در همسایگی آمریکا با جمعیت ۳ نفر!