گرامیداشت پنجاهمین سال کشته شدن «چه گوارا» با حضور دخترش