گشایش نمایشگاه مشترک آثار باستانی ایران و ارمنستان