یکی از کوچکترین مدراس دنیا با 4 دانش آموز در کانکس!